Disclaimer


Ivan Shekov

j.k. Lagera, bl.16, vh. 3, ap.3.
BG- 1612 SOFIA, Bulgarien
Tel: +359 882 608 803 (Handy), +359 2 852 8571
eMail: ivanshekov@abv.bg